Warunki użytkowania

Rejestrując się na Forum „Hoonda.pl” zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli się na nie nie zgadzasz, opuść i nie korzystaj z Forum „Hoonda.pl”. Administrator Forum „Hoonda.pl” ma prawo zmienić te warunki, ale musi Cię o tym poinformować.

Art. 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści na forum.

Przepisy ogólne


Art. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Forum – należy przez to rozumieć portal internetowy zarejestrowany pod domenami www.hoonda.pl, www.forumcbf.pl, www.cbf1000.pl, www.cbf600.pl, www.cbf500.pl, www.nc700.pl, cbr500pl, cb500x.pl.
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Forum;
3) Administratorach – należy przez to rozumieć użytkowników o statusie Administratora;
4) Moderatorach - należy przez to rozumieć użytkowników o statusie Moderatora;
5) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę po dokonaniu rejestracji na forum;
6) Gościu - należy przez to rozumieć osobę przeglądającą forum bez rejestracji;
7) Poście – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę redakcyjną (wiadomość) zamieszczoną na forum;
8) Temacie – należy przez to rozumieć założony w odpowiednim dziale zbiór postów nawiązujących do jednego problemu, zagadnienia, myśli;
9) Koncie - należy przez to rozumieć zbiór zasobów i uprawnień w ramach Forum, przypisanych konkretnemu użytkownikowi w chwili rejestracji (lub nadanych później przez Administratorów);
10) Profilu – należy przez to rozumieć integralną część Konta użytkownika, mającą na celu jego identyfikację;
11) Avatarze – należy przez to rozumieć grafikę (zdjęcie) umieszczaną w Profilu i widoczną przy publikacji Postów;
12) Podpisie – należy przez to rozumieć indywidualną dla Użytkownika stopkę, dodawaną pod treścią każdego opublikowanego Posta;
13) Randze – należy przez to rozumieć umowny tytuł nadawany Użytkownikowi automatycznie ze wzgędu na ilość napisanych Postów lub nadawany indywidualnie przez Administratorów.

Art. 3. Działalność forum finansowana jest z dobrowolnych składek. Osoba prowadząca sprawy związane z finansami zobowiązana jest przedstawiać sprawozdania z wydatkowania środków. Dobrowolne składki organizowane są z końcem każdego okresu rozliczeniowego usługi hostingowej.

Art. 3.1. Administrator ma możliwość zmiany źródła finansowania forum. Informuje o tym użytkowników forum tworząc odpowiedni wątek. Innymi źródłami finansowania mogą być np. reklamy zewnętrzne, tematy/artykuły sponsorowane, własne środki Administratora.

Przepisy szczegółowe


Rozdział 1 – Rejestracja

Art. 4.
1. Czynne uczestnictwo w forum wymaga rejestracji.
2. Forum ma charakter otwarty – rejestracji może dokonać każdy z wyjątkiem osób wobec których zastosowano środki przewidziane w art. 22. pkt 3 i 4. niniejszego Regulaminu.
3. Zarejestrowanie się oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
4. Osoba rejestrująca się jest zobowiązana do wypełnienia prawidłowo wymaganych pól Profilu.
6. Zarejestrowanie się na forum jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby prowadzenia forum.
7. Administratorzy Forum nie odpowiadają za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych udostępnionych przez Użytkowników w ramach Forum.


Rozdział 2 - Uprawnienia osób odwiedzających Forum

Art. 5.
1. Użytkownik ma prawo do:
1) posiadania wyłącznie jednego Konta;
2) czynnego uczestniczenia w Forum, w szczególności: pisania Tematów, Postów, zamieszczania zdjęć, brania udziału w ankietach;
3) składania zażaleń/propozycji do Administratorów Forum związanych z Użytkownikami jak i z organizacją Forum;
4) utworzenia Avatara. Avatar może mieć formę obrazka/zdjęcia o wymiarach nie przekraczających 130x130 pikseli i 100 KiB (kilobajtów). Avatary uszkodzone, w szczególności linkujące do zewnętrznych, nieaktywnych źródeł będą podmieniane na obrazek domyślny lub kasowane (wyłączane);
5) utworzenia własnego Podpisu. Podpisy mogą zawierać treść i/lub grafikę jednak nie mogą zakłócać czytelności Forum. Ocena czytelności jest w gestii Administratora lub Moderatora, którzy po uprzednim powiadomieniu Użytkownika mogą taki Podpis usunąć/zmienić. W wyjątkowych sytuacjach Administrator może zablokować Użytkownikowi możliwość tworzenia Podpisów.

2. Gość ma prawo do przeglądania niektórych treści udostępnionych na Forum bez możliwości czynnego uczestniczenia w nim.

2.1. Działy widoczne publicznie (dla osób niezarejestrowanych) to: Warsztat, Bazar, Testy i recenzje, Kącik sprzedażowy Raphiego, Honda CBF 1000, Honda CBF 600, Honda CBF 500, Honda NC 700, Honda CB 1100, Honda – inne modele, Honda – inne marki.

3. Moderator ma prawo do:
1) korzystania z wszystkich uprawnień Użytkownika;
2) Moderowania postów (ingerencję w ich treść, przenoszenie, usuwanie) na prośbę Użytkownia lub gdy Post łamie zapisy niniejszego Regulaminu;
3) Nakładania środków dyscyplinujących opisanych w Art. 22;
4) Edytowania/usuwania Podpisów i Avatarów użytkowników.

4. Administrator ma prawo do:
1) korzystania z wszystkich uprawnień Moderatora;
2) dokonywania zmian w wyglądzie, strukturze i funkcjonalności Forum;
3) dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie;
4) posiadania większej liczby Kont (w celach testowych);
5) nadawania i odbierania Użytkownikom uprawnień Moderatorów i Administratorów;
6) ograniczania uprawnień i możliwości nadanych Użytkownikom;
7) nadawania i odbierania indywidualnych Rang Użytkownikom;
8) usunięcia Użytkownika z Forum bez podania przyczyny;
9) czasowego lub stałego zawieszenia funkcjonowania Forum.


Rozdział 3 - Zasady zakładania tematów i pisania postów

Art. 6. Nowy Użytkownik powinien przywitać się w przeznaczonym do tego dziale Powitalnia.
Art. 7. Nowy Temat powinien być założony we właściwym dziale Forum – zgodnym z jego tematyką.
Art. 8. Tytuł Tematu powinien być zwięzły i precyzyjny oraz jednoznacznie wskazywać na zagadnienia / problemy w tym Temacie poruszane.
Art. 9. Należy używać opcji cytowania aby zachować przejrzystość treści Postów.
Art. 10. Należy pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii.
Art. 11. Nie należy pisać zdań drukowanymi literami.
Art. 12. Nie należy pisać Postu pod swoim Postem, tylko używać opcji edytowania.
Art. 13. Użytkownik zgadza się nie pisać żadnych wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie.
Art. 14. Zamieszczanie reklam komercyjnych na forum w postaci linków, banerów itp. jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu i akceptacji danej formy przez Administratorów Forum. Nie spełnienie tego wymogu może spowodować usunięcie z Forum danych treści.
Art. 15. Zamieszczanie na Forum drastycznych zdjęć (np. z wypadków) jak i odnośników do nich prowadzących jest zabronione.
Art. 16. Pisząc należy trzymać się Tematu.
Art. 17. Użytkownik, pisząc na Forum, zezwala na edycję swoich Postów przez Administratorów i Moderatorów w wypadkach naruszenia Regulaminu Forum.


Rozdział 4 - Usunięcie Użytkownika Forum w trybie zwyczajnym

Art. 18. Konto Użytkownika, który nie wysłał żadnego Postu może zostać skasowane po upływie 3 miesięcy od daty ostatniego zalogowania.
Art. 19. Konto Użytkownika, który wysłał co najmniej jeden Post może zostać skasowane po upływie 6 miesięcy od daty ostatniego zalogowania.
Art. 20. Konto Użytkownika może zostać usunięte na jego własną prośbę. Mimo to, wszystkie Posty Użytkownika pozostaną na Forum.


Rozdział 5 - Środki dyscyplinujące

Art. 21. Środki dyscyplinujące na Użytkowników nakłada Administrator lub Moderator Forum w przypadkach naruszenia Regulaminu, proporcjonalnie do wagi tych naruszeń.

Art. 22. Do środków dyscyplinujących należą:
1) Ostrzeżenie,
2) Ograniczenie uprawnień Użytkownika,
3) Czasowa blokada Konta Użytkownika (ban czasowy),
4) Stała blokada Konta Użytkownika (ban stały).

Art. 23.
1. Otrzymanie trzech ostrzeżeń może spowodować zablokowanie możliwości pisania Postów.
2. Ostrzeżenia wygasają po 30 dniach.
3. Użytkownicy mogą widzieć od kogo dostali Ostrzeżenie.

Art 24.
1. Zablokowanie Konta Użytkownika (ban czasowy lub stały) może nastąpić w szczególności gdy:
1) Użytkownik, mimo ostrzeżeń, w dalszym ciągu nie przestrzega Regulaminu,
2) Użytkownik obraża innych uczestników Forum,
3) Użytkownik usiłuje naruszyć lub narusza bezpieczeństwo Forum,
4) Użytkownik w inny rażący sposób narusza zasady kultury i dobre obyczaje.
2. Zablokowanie Konta następuje po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika przez Administratorów Forum.
3. Nałożenie bana czasowego powoduje zablokowanie dostępu danego Użytkownika do Forum na dany okres.
4. Nałożenie bana stałego powoduje usunięcie Konta danego Użytkownika oraz zablokowanie możliwości rejestracji Użytkownika z takim samym nr IP i adresem e-mail.
5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia Postów i Tematów zamieszczonych z Konta zablokowanego Użytkownika.


Rozdział 6 - Spory interpersonalne

Art. 25. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną na Forum dyskusją należy rozwiązywać wyłącznie przez system Prywatnych Wiadomości (PW) lub poza Forum. Użytkownik, który będzie prowokować innych do zachowań agresywnych lub sam takie zachowania będzie przejawiać, zostanie natychmiast ostrzeżony. W rażących lub nagminnych przypadkach przenoszenia sporów prywatnych na forum Administrator lub Moderator może zablokować Konto Użytkownika.

Rozdział 7 - Zmiana Regulaminu i przepisy końcowe

Art. 26. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje na wniosek minimum 15 Użytkowników, z tym że akceptację musi wyrazić co najmniej jedna osoba posiadająca status Administratora.

Art. 27. O każdorazowej zmianie Regulaminu Administrator będzie informował w odpowiednim Temacie.

Art. 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Powrót do ekranu logowania